અમે મદદ કરવા માંગીએ છીએ

તમારા સમય, પૈસા અને પ્રતિભાને કેવી રીતે રોકાણ કરવું તે વિશે એક સૂચિત નિર્ણય લેવામાં સહાય કરવા માટે અમે તૈયાર છીએ અને લ્યુસન્ટ યુનિવર્સિટી તમારા માટે યોગ્ય છે કે નહીં તે નક્કી કરવામાં તમારી સહાય કરે છે.